СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В А

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

Местна Инициативна Група – „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР

Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001- 2.023 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално-икономическа интеграция

на маргинализирани общности като ромите“

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ