СЪОБЩЕНИЕ

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура за подбор на проекти

за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG05M9OP001- 1.039 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените”. 

 

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ