СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“,

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и

иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-1.0… „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 22 март 2019 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Prilojenie 1 Декларация условия за кандидатстване

Prilojenie 2 Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 3.1 Декларация De minimis

Приложение 3.2 De minimis

Prilojenie_Deklaraciq_MSP

Prilojenie_Spravka_MSP

Ukazaniq za popalvane

Prilojenie 5 Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост

Prilojenie 6 Сравнителен анализ на внедряваната иновация

Prilojenie 7 Техническа спецификация

Prilojenie 8 Бизнес план

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Prilojenie 9 Указания за попълване на Е-формуляр.doc

Prilojenie 10 Критерии и методология за оценка

Prilojenie 11 Приложение I към ДФЕС

Prilojenie 12 Приложение КИД_2008

Prilojenie 13 Съкращения и определения

Prilojenie 14 Списък на общините в обхвата на селските райони

Prilojenie 15 Формуляр за кандидатстване

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Prilojenie 16 Декларация НСИ

Prilojenie 17 Декларация нередности

Prilojenie 18 Заявление за достъп на ръководител до ИСУН

Prilojenie 19 Заявление за достъп на упълномощено лице до ИСУН

Prilojenie 20 Административен договор

Prilojenie 21 Общи условия към договор

Prilojenie 22 Банкова гаранция

Prilojenie 23 Указания_ДДС МФ