СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „Местна Инициативна Група – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.3 от стратегията за ВОМР на МИГ  „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,  посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 – 2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самооблужване до услуги за социално включване и здравеопазване. 

Краен срок за представяне на предложенията: 11.07.2019 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -  https://eumis2020.government.bg.

 

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ