ТРЕТИ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово продължава работата си, насочена към активизиране на младите хора, живеещи в селските райони в Европа.

През периода 21 - 25.07.2019, МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово бе домакин на 38 младежи, живеещи предимно в селските райони на Италия,

Португалия, Полша, Румъния, Хърватия и България, като реализира продения си проект по Програма Еразъм+.

Темата на проекта бе "Бъди солидарен - промени света", като основната му цел бе "Насърчаване социално-отговорното поведение сред младежите

като инструмент за преодоляване на маргинализацията и социалното изключване на младежи от селските райони".

Бяха реализирани редица дейности като уъркшопове, мастър клас по народни танци, спортни състезания, игра в града,

в която бе включено и местното население и дискусии, чиято основна цел бе междукултурен обмен и неформално обучение по темата на проекта.

В резултат от изпълнението на проекта се разшириха хоризонтите на участващите младежи, преодоляха се редица стереотипи, градени с години,

изградиха се приятелства, възпитаха се европейски ценности у младежите като солидарност, торелантност и взаимно уважение.

Екипът на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово ще продължи работата си с младите хора от селските райони,

така че успешно да реализира и заложените в Стратегията си цели и приоритети.

28.07.2019 г.