УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1

Във връзка с постъпило искане от страна на МЗХГ за промяна в Стратегията

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

и подписване на допълнително споразумение, по отношение на Критериите за оценка

по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ уведомява потенциалните бенефициенти,

че се забавя отварянето на прием по процедура № BG06RDNP001-19. 205 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

След подписване на необходимото допълнително споразумение, по процедурата ще бъде обявен прием.

Потенциалните бенефициенти ще бъдат своевременно информирани,

чрез Интернет – страницата на МИГ за отварянето на приема.