УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ПО ПРОЦЕДУРА

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,

удължава срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти

BG05M9OP001 – 2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности

и активното участие и по – добрата пригодност за заетост“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността

и насърчаване на социалното включване“

и инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности

и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

http://lagpsl.bg/ и https://xn--umis2020-b8g.government.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 24.09.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени

само по електронен път като се използва Информационната система за управление

и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg