УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ПО ПРОЦЕДУРА

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,

удължава срока по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001 – 2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и

по – добрата пригодност за заетост“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 2 „„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;

2. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;

3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;

4. Местни социални дейности за социално включване.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 100 000,00 лв.

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 75 000 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

http://lagpsl.bg/ и

https://еumis2020.government.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 29.11.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg