УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ” от стратегията

за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001 – 19.612 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “.

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Удължен краен срок за представяне на предложенията: 24.07.2023 г. 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

https://lagpsl.bg/ПОКАНИ