УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти

за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.611 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Удължен краен срок за представяне на предложенията: 24.07.2023 г. 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само

по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

https://lagpsl.bg/ ПОКАНИ