ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪБРАХА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

На 13 февруари 2020 г.  В Камерна зала на Театър Дом - Паметник се проведе редовно Общо събрание

на членовете на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Събранието бе обявено за 11.00ч., но поради липса на кворум започна в 12.00 часа при обявения

дневен ред както следва:

Точка 1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2019 г.;

Изпълнителния директор на МИГ запозна присъстващите членовете на Общото събрание с изпълнените дейности за 2019 г., проведените процедури по Стратегията за ВОМР, с одобрените проектни предложения и сключени Административни договори.

Присъстващите членове приеха така изготвения доклад за дейността на УС и екипа на МИГ.

Точка 2. Обсъждане и приемане на необходими промени в СВОМР на МИГ «Панагюрище, Стрелча, Лесичово».

г-н Македонски представи на аудиторията необходимите изменения в Стратегията по мерките 4.1.1, 4.2.1 и 6.4.1.

Членовете се запознаха подробно с исканията за промяна и основанието, което налага такива изменения.

Предложението  бе прието с един глас въздържал се!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито с пожелания за повече срещи и нови договори!!!