ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ШЕСТА ПОКАНА

В периода 03-12.09.2014г. МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" входира проектни предложение за шести пореден път. Получени бяха 7 проекта на които предстои да бъде направена проверка за административно съответствие и допустимост. Преминалите проверката проекти ще бъдат оценени и класирани от Комисия за избор на проекти.

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СМР 2011-2013г.-

 

 ШЕСТА ПОКАНА  03 – 12. 09. 2014г.

№ по ред

Идентифика-ционен №

Дата на

приемане

Име на

бенефициента

Име на проекта

Мярка

Стойност на проекта

Приел документите

1

1341313615

12.09.2014г.

 

Община Лесичово

"Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на община Лесичово"

313

30 000,00лв.

М. Нейчева

2

1341313616

12.09.2014г.

 

Община Стрелча

„Закупуване на покрит модулен сценичен подиум”

313

29 325,00лв.

М. Нейчева

3

1341312623

12.09.2014г.

 

„ЕС ПИ Груп” ООД

„Закупуване на товарен автомобил и повишаване конкурентноспособността на „ЕС ПИ Груп” ООД

312

99 950,00лв.

Н. Костова

4

1341121616

12.09.2014г.

 

ЗП Иван Ченчев

"Модернизиране стопанството на ЗП Иван Ченчев чрез закупуване на прикачен инвентар"

121

41 749,15лв.

Н. Костова

5

1341311606

12.09.2014г.

 

„Климакомфорт”ЕООД

"Разнообразяване дейността на фирма "Климакомфорт" ЕООД към неземеделски дейности"

311

26 825,00лв.

Н. Костова

6

1341312624

12.09.2014г.

 

ЕТ „Иван Такучев”

"Стартиране развитието на иновативни  форми на туризъм в общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово"

312

74 960,00лв.

Н. Костова

7

1341313617

12.09.2014г.

 

Община Панагюрище

"Разнообразяване на туристическите дейности в община Панагюрище, чрез доставка на модулен сценичен подиум за представяне на местното културно наследство"

313

27 700,00лв.

М. Нейчева

 

 

 

 

ОБЩО:

 

330 509,15лв.