Информация за изпълнение на СМР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 18.05.2012 Г.

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

В началото на м. януари, МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" подготви обявите и поканите за кандидатстване от страна на потенциалните бенефициенти на Стратегията за местно развитие. От 01.02.2012 г. официално беше стартирана поканата за кандидатстване. В периода за информация и консултации за потенциални бенефициенти от страна на МИГ бяха проведени следните събития за информиране и консултиране:

" 6 информационни срещи /по две във всяка община/ за стартирането на кампанията по събиране на проектни предложения;

" 6 информационни и консултационни срещи с бенефициенти, подготвящи проектни предложения /по две във всяка община/

" 56 консултации за частни бенефициенти

" 39 консултации за публични бенефициенти

Съгласно обявата, публикувана на сайта на МЗХ, кампанията по прием на проектни предложения стартира на 15.04.2012 г. и трябваше да приключи на 30.04.2012 г. При непрекъснатите ни контакти с бенефициентите - публични и частни, установихме, че голяма част от тях няма да успеят да се подготвят и затова удължихме срока за прием до 18.05.2012 г. В този период в офиса на МИГ постъпиха общо 27 проектни предложения, разпределени по следният начин :

 • 1. По мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от СМР - 2 проектни предложения
 • 2. По мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от СМР - 2 проектни предложения
 • 3. По мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от СМР - 4 проектни предложения
 • 4. По мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от СМР - 4 проектни предложения
 • 5. По мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката" от СМР - 5 проектни предложения
 • 6. По мярка 322 "Обновяване и развитие на селата" от СМР - 4 проектни предложения
 • 7. По мярка 323 "Опазване и възстановяване на селското наследство" от СМР - 6 проектни предложения

Разпределението на проектните предложения по вид на бенефициентите е следното:

 • 1. Частни бенефициенти - 8 проектни предложения
 • 2. Публични бенефициенти / общини/ - 13 проектни предложения
 • 3. Публични бенефициенти /НПО и Читалища/ - 6 проектни предложения

Разпределението на мерките по общини е следното:

 • 1. Община Лесичово - 5 проектни предложения

" 4 общински

" 1 частен

 • 2. Община Стрелча - 7 проектни предложения

" 4 общински

" 3 частни

 • 3. Община Панагюрище - 15 проектни предложения

" 5 общински

" 4 частни

" 4 читалища

" 2 НПО

На основата на горе цитираното, Изпълнителното звено на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", смята че организацията последователно изпълнява своите задължения и реализира поставените цели на Стратегията за местно развитие. Това е видно и от факта, че в заложените по Стратегията общо 56 проектни предложения за целия планов период до края на 2013 г., още на първа покана сме приели половината от тях. Предстои прием на проектни предложения още два пъти до края на 2013 г.