Информация за изпълнение на СМР - 2011

На 28.12.2012г. се проведе последното на 2011 г. заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бяха приети нови членове на Сдружението.

В периода 01.12. - 23.12.2011 г. бе извършено проучване и секторен анализ "Малки и средни предприятия". Проучването е обосновано от необходимостта Стратегията за местно развитие, реализирана от Местната инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" да обхване МСП като потенциални бенефициенти и да отговори най -пълно на техните потребности.

На 13, 14 и 19 декември 2011г. се организираха и проведоха информационни срещи в трите общини на територията на МИГ. Пред потенциални бенефициенти бяха представени допустимите дейности и мерки, включени в Стратегията за местно развитие.

  • Община Лесичово в залата на ОбС - Лесичово от 14.00ч.
  • Община Стрелча в конферентната зала на хотел "Средна гора" от 17.00ч.
  • Община Панагюрище в сесийната зала на общината от 18.00ч.

o Индикативен годишен график за прием на проектни предложения по мерките за изпълнение на СМР ще бъде изнесен на www.lagpsl.bg 

 На 9 декември Общинският съвет гласува отпускането на първия транш от средствата, отпуснати от Европейския съюз по програма ЛИДЕР. Кметът подписа запис на заповед в размер на 55 000 лева в полза на Министерството на земеделието. Същото вече направиха общините Лесичово и Стрелча, които участват заедно с Панагюрище в този проект. Тизш средства, общо 165 хил. лв. са необходими, за да бъдат преведени 150 хил. лв. на Местната инициативна група, която ще разпределя финансирането и ще управлява проекта. Предвиден е и 5% резерв. В тази група влизат представители и на трите общини. Очаква се по програмата да бъдат отпуснати около 4 млн. лв. Тези средства ще се разпределят на базата на подадени и одобрени проекти до края на 2015 година. Максималната стойност с който ще бъде финансиран всеки от проектите е 30 хил. лв. Със свои проекти могат да участват физически и юридически лица, както и трите общини - Панагюрище, Лесичово и Стрелча. В програмата са предвидени средства за проекти в земеделието и туризма. Общините пък ще имат възможност да кандидатстват с проекти за подобряването на качеството на живот в населените места - например за оформяне на зелени площи, за осветление, детски и спортни площадки и други. Възможностите за кандидатстване ще бъдат представени с мащабна информационна кампания. Местната инициативна група се управлява от бившия зам.-кмет на общината Велко Сапунджиев, който е председател на Управителния съвет, а изпълнителен директор е Лучко Македонски.

На 06.12.2011 г. се проведе заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бе избрано лого на Сдружението. Проектът на Манол Панчовски бе единодушно избран от членовете на УС в конкуренция с проектите на Пепа Машева и Николай Радулов.