МЗХ изготви ръководство за директните плащания за 2015 година

поляМинистерството на земеделието и храните изготви Ръководство за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2015 година. В него са разписани основните акценти по схемите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Наръчникът ще може да бъде получен от земеделските стопани в съответните общински земеделски служби, както и да бъде свален от интеренет страницата на Министерството. 

За тазгодишната кампания е необходимо бенефициентите да отговарят на условията определени за активен фермер, както и да са регистрирани като земеделски стопани 

по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в Областната дирекция "Земеделие". Друга новост е, че стопаните ще могат да очертават и заявяват за подпомагане площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) само след като са регистрирали предварително в общинските служби по земеделие правните основания за ползване. Очертаването на площи над регистрирания с правни основания размер няма да бъде възможен. И през тази година Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е основната схема за подпомагане с диретни плащания. Плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за частта от субсидията, която надвишава левовата равностойност на сумата от 150 000,00 евро и със 100% за сумите, които надвишават стойността от 300 000,00 евро за съответната година. Земеделските стопани, ще могат да приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от тях през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. През настоящата кампания отново ще се прилага и Схемата за преразпределително плащане, по която земеделски стопани ще получават допълнителни средства за площи до 30 ха. На стопанствата, които са с размери по-големи от 30 ха могат да кандидатстват за допълнителни субсидии само за първите 30 ха. При попълване на заявлението бенефицентът задължително трябва да отбележи, че желае да участва по Схемата.Новост в кампания 2015 г. са така наречените зелени директни плащания. Те ще се получават за изпълнение на екологични изисквания, но площите, за които ще се предоставя подпомагането, е необходимо да са допустими за подпомагане по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи, които изпълняват изискванията за разнообразяване (диверсификация) на културите, запазване на постоянно затревени площи или поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност във всеки момент да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им. Калкулатор за зелени плащания е публикуван на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“. Схемата за млади земеделски стопани също ще се прилага за първи път през 2015 година, като подпомагането ще бъде на годишна база. Плащането по Схемата ще бъде надбавка в размер от 25% от плащането на хектар по СЕПП. Допустими за бенефиценти по нея са само кандидатите, които са на възраст до 40 години. Така в кампания 2015 г. могат да участват родените през 1975 г. или след това. Друго условие, на което е необходимо да отговарят кандидатът е, че стопанството трябва да е създадено не повече от пет години преди кандидатстването. Средствата по Схемата за подпомагане на дребни земеделски стонаства ще бъдат изплащани ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като те няма да надвишават 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро. 

В ръководството на МЗХ са описани и схемите за подпомагане на земеделските стопани за селскостопански животни, като за тях са предвидени средства в размер на над 107 млн. евро. По схемите ще могат да кандидатстват собствениците на крави (млечни и месодайни и под селекционен контрол), на овце и кози-майки (и под селекционен контрол и обвързано с производтсвото), биволи (обвързано с производството) и говеда (необвързана с производството). За производителите на полодове и зеленчуци, включително и в оранжерий са предвидени малко над 40,5 млн. евро. В наръчника са описани и схемите за кандидатстване на земеделските стопани отглеждащи протеинови култури, тези отглеждащи памук, както и на преходната национална помощ.

Наръчникът е публикуван и може да бъде изтеглен от категория Актуално на интернет страницата на МЗХ и от прикрепения файл в края на статията.