МЗХ организира участие на български фирми на SIA 2015

В периода 21 февруари – 1 март 2015 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение по земеделие SIA 2015  в гр. Париж, Франция.

Изложението SIA е едно от най-големите в света в областта на земеделието и храните. Очаква се събитието тази година да привлече над 1000 изложители и повече от  700000 посетители, както и представители на медии от повече от 70 страни. На изложението ще бъдат изградени над 50 национални изложбени щанда, които ще представят хранителната индустрия и земеделието от цял свят.

Тази година МЗХ поставя акцент върху представянето на продукти от следните направления: биологични етерично-маслени продукти, биологични пчелни продукти и мед,  биологични млечни и месни продукти и вина.

Българското национално участие на SIA 2015 се организира под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да представи спектъра от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора. МЗХ ще поеме разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
  • Наем на оборудване, обзавеждане, ел. и водна връзка и др. съобразно утвърдената концепция на щанда;

Фирмите, които желаят да участват в Международното изложение по земеделие SIA 2015 на българския национален щанд, трябва да поемат всички други разходи, както следва:

  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
  • Заявени допълнителни услуги;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението;

Желаещите фирми могат да предоставят само мостри и рекламни материали или да командироват и свой представител за участие и представяне на експонатите.

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие в два оригинални екземпляра(по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени на електронни адреси: rgeorgova@mzh.government.bg и egerdzhikova@mzh.government.bg в срок до 31 януари 2015 г.

Подалите заявка предприятия трябва да представят продукти от посочените направления и ще бъдат класирани съобразно обявените критерии и броя на предвидените работни места на българския национален щанд.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Георгова, държавен експерт, и г-жа Елена Герджикова, главен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения” в МЗХ, на телефон 02 / 985 11 243.