МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010г.)

 Сдружение Местна инициативна група – Панагюрище, Лесичово,  Стрелча е създадено на учредително събрание, проведено на 19 юли 2006 г. в гр. Панагюрище, в следствие на проведени пет Форум – сесии с участието на 45 души, представители на  широк кръг от трите общини.

 Сдружението е изградено на следните принципи: Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес; Равнопоставеност и сътрудничество между  представителите на общините, съставляващи сдружението; Равнопоставеност между представителите на земеделския и не земеделския бизнес; равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

В състава на Общото събрание на МИГ влизат: земеделски производители и представители на земеделски кооперации – 31%; малък, среден земеделски и не земеделски бизнес– 25 %; неправителствени организации, професионални сдружения – 13 % ; общинските и държавни администрации и учреждения – 22 %;  физически лица  -  8 % На същото събрание е приет и Устав на сдружението, както и Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото и Правилник за дейността на Управителния съвет. Сдружението е вписано в регистъра на Пазарджишки окръжен съд под № 712 с Решение № 1715 от 18.10.2006г. Седалището и адреса на управление на сдружението е в град Панагюрище, площад “20-ти Април” № 13. Сдружението е учредено за извършване на дейност в обществена полза и ебезсрочно.

“Местна инициативна група – Панагюрище, Лесичово, Стрелча” обхваща и съвпада изцяло с територията на три общини в Южен Централен район – Панагюрище, Лесичово и Стрелча .