МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

Проект “Тодоров ден по нашенски с надежда към бъдещето” беше организиран и изпълнен от Читалище “Пробуда” с.Баня община Панагюрище. Проектът напълно реализира целите и задачите си, като предизвика широк обществен интерес към проекта и програма “ЛИДЕР”.

55

“Калугерово - минало, настояще, бъдеще” беше проект реализиран от неформална група, създадена за да рекламира традициите и празниците на с. Калугерово, община Лесичово. Беше издаден пътеводител, вестник и брошури, както и създаден Интернет сайт на селото .

381

Проект “ От Земята за хората с песента към вечността” реализиран от екип на читалище “ Васил Левски” с. Елшица, община Панагюрище, беше изпълнен успешно, въпреки липсата на опит в реализацията на такъв тип проекти. Беше организиран Фестивал на виното и песента, като участие взеха почти всички села в трите общини.

ELSHICA

Реализацията на проект “ Реклама на туристическия продукт на Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово”изпълнен от Сдружение на предприемачите гр. Панагюрище, беше изключително полезен за съживяването на територията на трите общини. Беше създаден туристически маршрут, обхващащ трите общини.

В община Стрелча беше реализиран един проект “ Реклама на туристическия продукт на община Стрелча ”Издадени бяха рекламни материали за града и оборудвано туристическо информационно бюро.

Проектите бяха реализирани в продължение на 3 месеца – до м. април 2007 г.

От май 2007г. стартира проект „Утвърждаване на подхода Форум – Лидер в България”. Дейностите, които МИГ „Панагюрище, Лесичово, Стрелча” извърши по този проект са следните:

1. Разширяване на форум процеса към селата

бяха избрани и посетени 6 села от трите общини / по две от община /, в които се проведоха срещи с различни фокус – групи за подготовка на провеждане на форум сесия.

Проведени бяха 6 едносесийни форума в селата – Попинци, Оборище, Лесичово, Калугерово, Дюлево и Блатница като на тях се информира общността относно подхода Лидер, обсъдена беше Стратегията на района, бяха събрани предложения за селски проекти, както и включени нови членове от селата в Общото събрание на МИГ.

1682

2. Допълване на Стратегията на МИГ с проектни идеи от крайните бенефициенти

На основата на дискусиите от едносесийните селски форуми беше допълнена Стратегията на МИГ с нови приоритети и мерки

Подготвен беше план за действие на МИГ за периода 2008 – 2013 г., както и бюджет на Стратегията

Изградени бяха регистри на потенциални бенефициенти на Лидер от селата в трите общини

3. Изграждане на капацитет и взаимодействие с други МИГ

Проведени бяха две междугрупови срещи с МИГ от Южен централен район за обмяна на опит по провеждането на селските едносесийни форуми и подготовка на общо събрание

Проведено беше обучение на персонала на МИГ по управление на проектен цикъл

Създадена беше неформална мрежа на 4 МИГ в Южен централен район на планиране

В края на 2007 г. МИГ ” Панагюрище, Лесичово, Стрелча ” има изработена по всички правила на подхода „Лидер” Стратегия, разработен План за действие до 2013 г., бюджет за реализация на Стратегията, както и всички регистрационни документи в съда и Министерство на правосъдието, необходими за кандидатстване за финансиране по Мярка 4.1 от  Програмата за развитие на селските райони.

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект с идентификационен № 431-2-03-26/18.09.2008 г. "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциалните местни инициативни групи в селските райони" в общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово, уведомяваме членовете на Местна инициативна група и жителите на общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово, че през месец декември 2010г. ще бъдат проведени срещи за запознаване със Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово за изпълнението на дейност 6 Задача 1 от проекта.

Срещите ще се състоят по следният график:

 • 1. с. Свобода, община Стрелча - на 14.12.2010 г. /вторник/ 2010г. от 13.00 часа, в Кметството
 • 2. с. Дюлево, община Стрелча - 14.12.2010 г. /вторник/ 2010 г. от 15.00 в Кметството
 • 3. гр. Стрелча - 14.12. /вторник/ 2010 г. 14.12.2010 г от 17.30 часа в Общинска администрация
 • 4. с. Динката, общ. Лесичово - на 15.12. 2010 г. /сряда/ 2010г. от 13.00 часа в Кметството
 • 5. с. Щърково, общ. Лесичово на 15.12. 2010 г. /четвъртък/ 2010г. от 15.00 часа в Кметството
 • 6. с. Лесичово на 15.12. 2010 г. /четвъртък/ 2010г. от 17.30 в Общинска администрация
 • 7. с. Попинци - в Читалище "Искра" - 17.12.2010 г. от 10.00 часа
 • 8. с. Елшица - Читалище "Васил Левски" - 17.12.2010 г. от 13.00 часа
 • 9. гр. Панагюрище - Театър дом паметник - 17.12.2010 г. от 17.30 часа

При следният дневен ред:

 • 1. Запознаване на участниците с приоритетите и мерките на СМР;
 • 2. Информация за възможностите и процедурите за кандидатстване по СМР;
 • 3. Събиране на информация за регистъра на потенциалните бенефициенти по СМР;
 • 4. Други

Каним всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата.

 Проект 431-2.03-26 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общините Панагюрище, Стрелча, Лесичово за потенциални Местни инициативни групи”

Договор № РД50-178  /03/06/2009 г.

Обхват: Територията на общините Панагюрище, Стрелча, Лесичово

Целта на проекта е да подпомогне преобразуването и пререгистрирането на създадената МИГ, според изискванията на под-мярка 431-2 и 4.1 от ОС 4 Лидер на ПРСР.

  Конкретните цели са :

 1. Да се извършват необходимите проучвания и  анализи и активизирането на  местната общност за подготовка и актуализиране на Стратегията за местно развитие. 
 2. С оглед въвличането на местните общности в процеса и насърчаването на тяхната активност, да се подкрепи провеждането на  информационна кампания и издаването на информационни материали за дейността на МИГ и популяризиране на СМР сред общността и конкйретни крайни бенефициенти. 
 3. Да се изгради необходимия човешки, технически и финансов капацитет за управлението и реализацията на СМР. Да се създаде екип, да се проведат необходимите обучения и учебни посещения, с цел да се подкрепи придобиването на умения и повишаване капацитета му. 
 4. Да се подпомогне процеса по подготовка на необходимите документи на МИГ и формуляри за кандидатстване и одобрение по реда на Мярка 4.1. Прилагане на стратегии за местно развитие от ПРСР.

Ключови моменти в проекта са 

 1. Пререгистрацията на МИГ до април 2010 г, 
 2. Актуализирането на СМР  до април 2010 г, и 
 3. Кандидатстването за одобрение от МЗХ -  май, юни 2010 г

Избрани дейности и конкретни задачи за изпълнение на избраните дейности :

Дейност 1 Проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;

Задача 1 Събиране и обработване на данни – ще се състави работна група от представители на Общинските администрации и представители на неправителствените организации от територията, които съвместно с външния експерт за разработване на стратегията за местно развитие ще съберат от съответните институции /ТСБ, Бюро по труда, Социални грижи и др./ и обработят необходимата информация за актуализация на СМР. До януари 2010 г.

Задача 2 Изготвяне и провеждане на анкета за избора на мерки за СМР – ще бъде разработена анкета с въпроси за необходимите мерки и конкретни предложения по отделните приоритети на СМР. Анкетата ще бъде разпространена в населените места от представители на неправителствения сектор / читалищата /. Данните от нея ще бъдат използвани при актуализация на СМР. 

2 месеца септември  и октомври 2009г.


Задача 3 Социологическо проучване сред населението за нагласи, опит и очаквания – ще бъде наета организация, която да извърши необходимите проучвания за нагласите, опита и очакванията на населението при реализацията на СМР.

3 месеца септември, октомври и ноември

Задача 4 Изготвяне на анализ и оценка на територията - ще се проведат 4 работни срещи на екипът, участвал при събирането и обработването на данни, на които ще бъде изготвен необходимия за актуализацията на СМР, анализ и оценка на територията. 

От октомври 2009 до февруари 2010 – 5 месеца

Дейност 2 Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

Задача 1 Обучениe Project Management – екипът по проекта, заедно с двама допълнително избрани хора / като част от персонала на бъдещата МИГ/ ще преминат  необходимото обучение за получаване на сертификат PRINCE 2 - общо 6 души.

Юли 2010 – септември 2010 3 месеца

 Задача 2 Обучение  Стратегическо планиране – ще се организира обучение от избрана, чрез 3 оферти, лицензирана  обучителна организация. В обучението ще се включат екипа по проекта и членовете на работните групи за изработване на СМР, общо 10 души

Юни 2009 – септември 2009 – 4 месеца

Задача 3 Обучение Разработване и управление на проекти и бизнес планове -1- ще се организира обучение от лицензирана  обучителна организация на екипа по проекта и ключови членове на МИГ – общо 10 души. 

Юли 2010 – септември 2010 3 месеца

Дейност 3 Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР

Задача 1 Семинар за обучение на местни лидери за Възможностите на ПРСР, подхода Лидер и Регламент 1698 на ЕК – 1 – 20 участника – ще се извърши подготовка и организира двудневен семинар за местни лидери в гр. Стрелча. Ще се проучат възможностите и ще бъдат поканени специалисти – лектори.

Април 2010 – юни 2010 три месеца

Задача 2  Семинар за запознаване на местни лидери със СМР и възможностите, начина и реда за кандидатстване  – 1 – 30 участника –ще се извърши подготовка и организира еднодневен семинар за местни лидери в гр. Панагюрище

Април 2010 – юни 2010 три месеца

Дейност 4 Учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

Задача 1 Посещение на представители на МИГ за придобиване на практически умения за прилагане на СМР и обмяна на опит в страна членка на Европейски съюз – ще се избере подходяща, близка до нашите условия страна от Европейски съюз и ще се организира посещение на работна група, съставена от представители на МИГ, с цел обмяна на опит и запознаване с механизмите на подхода ЛИДЕР. 

Октомври 2010 г.

Дейност 5 Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

Задача 1 Срещи по села за окуражаване на населението в процеса за местноразвитие – ще се организират и проведат общо 9 срещи в средищни села във всяка една от трите общини, на които населението ще бъде запознато с подхода Лидер, ролята на МИГ и СМР, с цел привличане на ключови представители на селата в общото събрание на МИГ и участие в процеса. На срещите ще бъдат поканени и ключови представители и неформални лидери от всички села. По време на тези срещи ще бъдат събрани идеи и предложения за мерките и дейностите на СМР.

Юни 2009 – септември 2009 г – 4 месеца

Задача 2 Изграждане на база данни за потенциални бенефициенти и ключови идейни проекти – в течение на релизацията на проекта и  по време на срещите осъществявани в селата, провежданите обучения и семинари ще се събере информация за изграждането на регистри за потенциалните бенефициенти на СМР, както и ще се подберат ключови идейни проекти за реализация на територията.

Юли 2009 – февруари 2010 г 8 месеца

Дейност 6 Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

Задача 1 Срещи за информиране и запознаване на населението със СМР – ще бъдат проведени 9 срещи в различни населени места за запознаване на населението с приоритетите, мерките, възможностите и процедурите за кандидатстване по СМР. На срещите ще бъдат поканени хора от населените места от цялата територия. По време на тези срещи ще бъде продължен събирането на информация за регистъра на потенциалните бенефициенти по СМР.

Октомври 2010 – декември 2010 г. 3 месеца

Задача 2 Разпространение на брошура за целите, задачите и организационното устройство на МИГ – 1000 бр. – ще бъде подготвена, издадена и разпространена информационна брошура, която ще включва основна информация за целите, задачите, организационното устройство и управителните органи на МИГ. Брошурата ще бъде разпространена чрез партньорите по проекта от неправителствения сектор, общинските администрации, както и при провеждането на срещите и обученията.

Август 2010 – октомври 2010 г. 3 месеца

Дейност 7 Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на Стратегия за местно развитие;

Задача 1 Разработване на брошура за популяризиране на СМР – 1000 бр. – Брошурата ще включва информация за приоритетите и  мерките на СМР, както и информация за процедурите за кандидатстване, одобрение и реализация на проектните предложения на потенциалните бенефициенти по Стратегията. Брошурата ще бъде разпространена чрез партньорите по проекта от неправителствения сектор, общинските администрации, както и при провеждането на срещите и обученията.

Юни 2010 – юли 2010 г – два месеца

Задача 2 Разработване и поддържане на интернет страница на МИГ – 1бр.- ще бъде обявен конкурс за  разработване на  Интернет страница на МИГ, на която ще бъдат качени информация за подхода Лидер, СМР, МИГ и ще се публикува актуална информация за дейностите по проекта, обяви, съобщения и др.

Септември 2009 – декември 2009 г.

Дейност 8 Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП).

Задача 1 Пререгистрация на МИГ – с цел изпълнение на изискванията на ОС 4 Лидер на ПРСР и кандидатстване за одобрение на  МИГ пред МЗХ,  ще се проведе Общо събрание на МИГ, на което ще бъдат направени необходимите промени в Устава на организацията, в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото, Правилника за  дейността  на  управителния  съвет, промени в управителните органи и ще се подготвят и внесат в Окръжен съд Пазарджик необходимите документи за пререгистрация на Сдружението.

Февруари 2010 г -  април 2010 г

Задача 2 Актуализация на СМР – на базата на събраните данни, проведени социологически проучвания и анкета, изготвената анализ и оценка на територията, както и  на постъпилите предложения от населението при посещенията по селата ще бъдат актуализирани приоритетите, мерките и ключовите идейни проекти на СМР, ще се предложи за приемане от Общото събрание на МИГ и ще се подготви за кандидатстване за одобрението и пред МЗХ.

Февруари 2010 г -  април 2010 г

Задача 3 Кандидатстване за одобрение – ще се извърши необходимата подготовка на документацията на МИГ, СМР ще бъде подготвена в подходящ вид, ще се попълнят необходимите заявления и документи за кандидатстване и ще се подадат в МЗХ за одобрение

Май  2010 г -  юни 2010 г

История на подхода "ЛИДЕР"

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) с нарастващо значение. Тя поощрява устойчивото развитие в селските райони на Европа, като е насочена към икономически, социални и екологични проблеми. Повече от половината от населението на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС. "Лидер" е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони.

Абревиатурата ,Лидер" означава "Връзки между дейностите за развитие на селските райони". Както подсказва наименованието, това е по-скоро метод за мобилизиране и на подпомагане на развитието на селските райони в местните селски общности, отколкото определена серия от мерки, които трябва да се приложат. Опитът показва, че "Лидер" може в действителност да промени всекидневния живот на хората от селските райони. Този подход може да играе важна роля за насърчаването на новаторски решения на стари и нови проблеми в селските райони

В политическо отношение "Лидер" беше основан като "Инициатива на общността", финансирана от структурните фондове на ЕС. Досега има три поколения "Лидер": Лидер I (1991-93), Лидер II (1994-99) и Лидер+ (2000-06). През това време страните-членки и регионите подкрепяха само програмите "Лидер" с отделно финансиране, поставено отделно на ниво Европейски съюз. От 2007 година нататък подходът "Лидер" ще бъде интегриран ("ще се превърне в част от основната политика") в рамките на общата политика за развитие на селските райони на ЕС. Това означава, че "Лидер" ще бъде включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за развитие на селските райони. Финансирането за оста "Лидер" от 2007г. ще идва от общите финансови трансфери, получавани от всяка страна-членка от ЕС по новия Европейски Селскостопански Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕСФРСР) за подпомагане на развитието на селските райони.

 Основни характеристики на подхода "Лидер"

Понятието "Лидер"

Основната идея на подходът "Лидер" се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики. Разликата между "Лидер" и други по-традиционни политически мерки за развитие на селските райони се състои в това, че "Лидер" посочва "как" да се действа, а не това "какво" трябва да се направи. Седем основни характеристики обобщават подхода "Лидер". Те са описани тук отделно, но е важно да се разглеждат като една обща кутия с инструменти. Всяка характеристика допълва и взаимодейства позитивно с останалите по време на целия процес на прилагане с дългосрочен ефект върху динамиката на селските райони и техните възможности за решаване на собствените им проблеми.

Характерна черта 1. Стратегии за местно развитие според територията

Териториалният подход, основан върху района, обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания, като целеви район за осъществяване на дадена политика. Съществуването на такъв район като референция улеснява опознаването на местните силни и слаби страни, заплахи и възможности, вътрешен потенциал и идентифицирането на основните проблеми, забавящи устойчивото развитие. "Основаващ се на територията/района" означава местен. Възможно е този подход да работи по-добре от други подходи, защото позволява дейностите да бъдат проектирани по-прецизно, за да отговарят на реалните нужди и на местните конкурентни предимства. Избраният район трябва да има достатъчна еднородност и критична маса по отношение на човешки, финансови и икономически ресурси за поддържане на жизнена местна стратегия за развитие. Не е нужно той да отговаря на предварително дефинирани административни граници.

Характерна черта 2. Подход "отдолу - нагоре"

Подходът "отдолу-нагоре" означава, че местните действащи лица участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани в местната им

област. Опитът показва, че подходът "отдолу - нагоре" не бива да бъде смятан за алтернатива или да се противопоставя на подходите "отгоре-надолу" от националните и/или регионалните органи, а по-скоро като подход, който да се комбинира и взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи резултати.

От седемте характерни черти на "Лидер" най-отличителната е подходът "отдолу-

нагоре". Политиките за селските райони, които следват този подход, трябва да бъдат проектирани и въведени по-начин, който е най-подходящ за нуждите на общността, която

обслужват. Един от начините, за да се осигури това, е да се поканят местните заинтересовани лица да подемат инициативата и да вземат участие. Участието не трябва да се ограничава само да началната фаза, но трябва да продължава по време на целия процес на прилагане, като допринася за стратегията, осъществяването на избраните проекти и критическа преоценка и поуки за бъдещето. Съществува също така и важният въпрос за прозрачността, на която следва да се обърне внимание при процедурите за мобилизация и консултации, за да се постигне консенсус чрез диалог и преговори между участващите действащи лица.

Характерна черта 3. Публично-частно партньорство:

местните инициативни групи (МИГ)

Установяването на местни партньорства, познато под името "Местна инициативна група" е оригинална и важна черта от подхода "Лидер". МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им. МИГ трябва да обединяват партньорите от обществения и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни групи по интереси, произлезли от различните социално-икономически сектори в района. На ниво на вземане на решения, частните партньори и асоциации трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство.

МИГ решават насоките и съдържанието на стратегията за местно развитие и вземат решения за различните проекти, които трябва да се финансират. Реалните плащания често се извършват от разплащателен орган, който се занимава с публично финансиране, а не от самият МИГ, но на базата на избора на проекти, направен от МИГ.

Действащите лица в селските райони, които са най-активни в местните инициативи са:

 • професионални организации и съюзи (представляващи фермерите;
 • професионалисти не-фермери и микро-фирми);
 • търговски асоциации;
 • граждани, жители и техните местни организации;
 • местни политически представители;
 • екологични асоциации;
 • доставчици на културни и обществени услуги, включително медиите;
 • женски асоциации;
 • млади хора.

От местната група се очаква да:

 • събере заедно съответните заинтересовани групи в района около един общ проект;
 • да има автономност на вземане на решенията и възможността да отправи нов поглед към местните ресурси;
 • да свърже различните мерки;
 • да бъде способна да се възползва от възможностите, предоставени от местния сбор от ресурси;
 • да бъде отворена към новаторски идеи;
 • да бъде способна да свърже и интегрира отделни секторни подходи.

На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отношение на индивидуалните действия. Все пак нивото на автономност на МИГ може да се различава значително в зависимост от специфичния начин на организация и институционален контекст на страните членки. Глобалните грантове (безвъзмездни помощи) са най-популярната форма за финансиране на

проектите и дейностите по програмата "Лидер". Такива грантове, съфинансирани от ЕС и националните публични фондове, обхващат различни части от финансовите изисквания на проектите, в зависимост от вида проект и типа район.

Характерна черта 4. Улесняване на иновациите (новаторството)

"Лидер" може да играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за развитието на селските райони. Такова новаторство се стимулира като на МИГ се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във взимането на решения за дейностите, които те искат да подкрепят.

Новаторството трябва да се разбира в широк смисъл. Може да означава въвеждането на нов продукт, на нов процес, на нова организация или на нов пазар. Тази обща дефиниция на новаторството е валидна както за селските, така и за градските райони. Въпреки това селските райони, поради ниската гъстота на населението и сравнително ниско ниво на човешки и физически ресурси, имат по- слаби връзки с центровете за изследвания и развитие и за тях може да се окаже

трудно да произведат радикални иновации, въпреки, че и това разбира се е възможно.

Новаторството в селските райони може да означава трансфер и адаптиране на иновации, породени другаде, модернизация на традиционни форми на ноу-хау, или намиране на нови решения на устойчиви проблеми на селските райони, които други политически намеси не са успели да решат задоволително или дългосрочно. Това може да предостави нови отговори на специфични проблеми на селските райони.

Характерна черта 5. Интегрирани и мулти-секторни дейности

"Лидер" не е секторна програма за развитие; стратегията за местно развитие трябва да има мулти-секторна (много-отраслева) насоченост като интегрира няколко сектора на дейности. Дейностите и проектите, съдържащи се в местните стратегии трябва да бъдат свързани и координирани като едно свързано цяло. Интегрирането може да засяга дейности, извършвани в един единствен сектор, всички програмни дейности или специфични групи от дейности или, най-важното, връзките между различните икономически, социални, екологични участващи действащи лица и сектори.

Характерна черта 6. Мрежи

Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау между групите "Лидер", селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони в рамките на ЕС, независимо дали са директни бенефициенти по програмата "Лидер". Мрежите са начин за споделяне на добрите практики, за разпространяване на иновациите и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на селските райони. Мрежите създават връзки между хора, проекти и селски райони и по този начин могат да спомогнат за преодоляване на изолацията, пред която са изправени някои селски райони. Те могат да стимулират проектите за взаимодействие като свържат групите "Лидер" едни с други. Съществуват различни видове мрежи:

o Институционални мрежи

Те са финансирани от Европейската Комисия, която определя тяхната роля. ЕС поддържа мрежовите структури на Европейско и национално ниво, което свързва групи "Лидер", администрации и други заинтересовани партньори, заинтересовани от развитието на селските райони. От 2007 година нататък видовете институционални мрежи ще бъдат:

* Европейска мрежа за развитие на селските райони (управлявана от Комисията);

* Национална мрежа за развитие на селските райони, която трябва да бъде установена във всяка страна-членка.

Дейностите по мрежите първоначално бяха съсредоточени единствено върху "Лидер", но от 2007 година нататък, те ще са насочени към много по-широк спектър от проблеми на развитието на селските райони. Те ще имат подкрепа от експерти и ще предприемат практически дейности като: подготовка на публикации върху различни аспекти на развитието на селските райони, организиране на семинари, анализ на дейностите за развитие на селските райони, за да се идентифицират добрите практики, идентифициране на тенденциите на развитие в селските райони, поддръжка на уеб-сайтове и подпомагане на групите "Лидер" да намерят потенциални партньори и да стартират проекти на коопериране. Европейската мрежа действа като място за срещи за националните мрежи и администрации във всяка страна-членка, за да споделят опит на европейско ниво. Участието в дейностите на мрежите е задължително за всички групи "Лидер", които

получават финансово подпомагане от ЕС, но други групи също могат да предоставят своите знания и опит в мрежата.

o Национални, регионални и местни мрежи

Мрежите или асоциациите на групите "Лидер", също бяха създадени или се появиха по-неформално на местно, регионално или национално ниво в някои страни-членки (например мрежата на ирландските и гръцките групи) и на европейско ниво (например Европейската асоциация "Лидер" за развитие на селските райони - ЕLARD - вижте частта "Контакти").

Характерна черта 7. Сътрудничество (Коопериране)

Кооперирането може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група , която предприема общ проект с друга група "Лидер" или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Сътрудничеството може да подпомогне групите "Лидер" да подпомогнат техните местни дейности. Може да им позволи да разрешат някои проблеми или да добавят стойност към местните ресурси. Например това може да бъде начин за постигане на критичната маса, необходима за жизнеспособността на даден проект или чрез поощряване на допълващи се дейности, например общ маркетинг чрез групи "Лидер" в различни региони, чиито райони имат обща специализация за даден продукт (кестени, вълна и др.), или развиване на общи туристически инициативи, основани на общо културно наследство (келтско, римско и др.).

Проектите за сътрудничество не са просто обмен на опит. Те трябва да включват конкретен общ проект, в най-добрия случай управляван под обща структура. Има два основни вида сътрудничество възможни по програмата "Лидер":

 • o интер-териториално сътрудничество: това означава сътрудничество между различни селски райони в рамките на една страна-членка. То може да бъде между групи "Лидер" и може да бъде отворено също и за други местни групи, използващи подобен подход на участие;
 • o транс-национално сътрудничество: това означава сътрудничество между групи "Лидер" от поне две страни-членки или с групи в трети страни като се използва подобен подход