Мярка 10 Агроекология и климат

Бюджет: 290 533 233 евро

Мярка 10 включва следните подмерки:

Общи параметри за подмерките:

Бенефициери

Земеделски стопани
  • физически лица
  • юридически лица и еднолични търговци

и

Научни институции за дейността „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.

Условия за допустимост на бенефициерите

 

  • Бенефициерите по мярката поемат ангажимент да спазват изискванията по управлението за период от 5 последователни години.
  • Бенефициерите по мярката трябва да преминат семинари с продължителност 18 часа и демонстрационни дейности  свързани с приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“  по мярката, по чл. 14, до края на втората година от поетия ангажимент. За бенефициери, които вече имат изпълнен агроекологичен ангажимент по ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване на обучението.
  • Минималната площ за участие в мярката е 0,5 ха.
  • Бенефициерите по мярката поемат ангажимент да водят дневник (регистър) на стопанството  за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетото от 5 до 7-годишно задължение.
  • Бенефициерите  по мярката трябва да са регистрирани в ИСАК.
  • Бенефициерите по мярката поемат ангажимент да спазват специфичните за поетия ангажимент базови изисквания.