Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Бюджет: 296 938 008 евро

Мярка 13 включва следните подмерки:

Общи параметри за подмерките:

Бенефициери

Земеделски стопани

Условия за допустимост на бенефициерите

 

  • Да са земеделски стопани, регистрирани в ИСАК.
  • Да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони и минимум 1 ха в районите със съществени природни ограничения и райони със специфични ограничения.
  • Да спазват условията за кръстосано съотвествие съгласно чл. 93  и Приложение II към Регламент (ЕС) № 1306/2013.