Мярка 14 Хуманно отношение към животните

Бюджет: 56 859 510 евро

Бенефициери

Земеделски производители

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Стопанствата попадат в следните категории:

 

А) Животновъдни стопанства от сектори „птицевъдство“;

Б) Животновъдни стопанства от сектори „свиневъдство“;

В) Животновъдни стопанства от сектори „говедовъдство“ и „биволовъдство“;

Г) Животновъдни стопанства от сектори „овцевъдство“ и „козевъдство“.

 

 • Да са регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Стопанисваните от тях животновъдни обекти да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г..

Допустими дейности

Сектор „птицевъдство“

 • Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол, не повече от 2,5 мг/кг фураж.
 • Гарантиране на оптимално хранене на птиците.
 • Използване на вода при отглеждането на птиците, която отговаря на качествата на питейната вода.
 • Осигуряване на свободна подова площ, не по-малко от 10% над задължителния стандарт.

 

Сектор „свиневъдство“

 • Осигуряване на свободна подова площ, не по-малко от 10% над задължителния стандарт.
 • Осигуряване на изкуствена светлина, не по-малко от 11 часа на денонощие.
 • Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол, не повече от 2,5 мг/кг фураж.

 

Сектор „говедовъдство“ (само за телета на възраст до 6 месеца, говеда над 6 месеца и биволи)

 • Осигуряване на свободна подова площ, не по-малко от 10% над задължителния стандарт.
 • Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняка в помещенията за отглеждане на ЕПЖ.
 • Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди).
 • Осигуряване на фураж, богат на влакнини (чрез добавяне на допълнително количество сено в дажбата 1 кг сено/1ЖЕ на ден).
 • Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6-месечна възраст и биволи).
 • Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ЕПЖ.
 • Осигуряване на изкуствена светлина, не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ЕПЖ).

 

Сектори „овцевъдство“ и „козевъдство“

 • Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ (минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни  за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в дворчета).
 • Осигуряване на свободна подова площ (не по малко от 10% над задължителния стандарт за ДПЖ).
 • Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.
 • Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по ниски нива на концентрация на амоняка в помещенията за отглеждане на ДПЖ.
 • Осигуряване на изкуствена светлина, не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите на почивка от изкуствено осветление при ДПЖ).
 • Осигуряване защита от инсекти (куликоиди) на ДПЖ.
 • Осигуряване на фураж, богат на влакнини, чрез добавяне на допълнително количество сено в дажбата за ДПЖ (1 кг сено/1 ЖЕ на ден).

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

 • Помощта се отпуска  за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти.
 • Помощта покрива частично или изцяло само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство.
 • Поетите ангажименти се изпълняват в рамките на една до седем години. Ангажименти, поети от ползвателите на финансова помощ по мярката, подлежат на подновяване ежегодно.

Недопустими разходи

 • Разходи, извършени от кандидати, земеделски производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации не се допустими за подпомагане по реда на тази мярка.

Критерии за оценка

Изпълнението на целите, включени в мярката ще бъде постигано чрез критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Интензитет на помощта

Размерът на финансовата помощ е 100 % от допълнително извършените разходи.

Суми и размер на помощта

Максималната сума на помощта по мярката се ограничава до посочената в Приложение 2 към Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. а именно 500 евро за една животинска единица (ЖЕ) (Приложение № 1).

  

Финансовата помощ се предоставя под формата на фиксирани ставки съгласно Приложение № 2.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.