Мярка 16 Сътрудничество

Бюджет: 34 795 947 евро

Мярка 16 включва следните подмерки: