Мярка 20 Техническа помощ

Бюджет: 64 117 647 евро

Мярка 20
 включва следните подмерки:


Същите ще бъдат определени допълнително.