Мярка 3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Бюджет: 2 751 511 евро

Мярка 3 включва следните подмерки:

В програмата няма формулирани подмерки за тази мярка към момента