Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Бюджет: 64 309 597евро

Мярка 8 включва следните подмерки: