Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите

Бенефициери

Групи и организации на производители, които отговарят на  определението „малки и средни производители“ и са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план.Бюджет: 7 795 947евро

Допустими дейности

 • Учредяване на групи и организации на производители в областта на селското производство и горския сектор.
 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членове, които са членове на такива групи или организации.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Условия за избор

За да бъде допустима за признаване и подкрепа, групата/организацията на производители трябва да отговаря на следните условия:
 • да бъдат групи/организации на производители, учредени с цел съвместно предлагане на продукцията на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до големи купувачи, както и за създаване на общи правила за събиране на информация за продукцията, в частност относно продукцията в етап на производство и наличната продукция;
 • да бъдат регистрирани в Търговския регистър съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите на Република България;
 • да имат минимум четирима членове;
 • годишната продадена (реализирана) продукция на организацията да е в размер не по-малко от 50 000 лв.
 • членове на групата/организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 г.;
 • всички членове на групата/организацията на производителите трябва да са регистрирани като земеделски производители на такива земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване;
 • да има разработен бизнес план за период от 5 години;
 • да изработи дружествен договор/устав и вътрешни правила за:


- производството и качеството на продуктите;

- предлагане на продукцията на пазара или на преработвателните предприятия;

- предоставяне на информация относно системата на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, отглеждането на животни и съществуващи санитарни и хигиенни изисквания.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Организациите на производители, които отговарят на критериите за допустимост, ще се признават по реда на тяхното постъпване.

Помощ ще бъде отпускана на групи и организации на производители, чиито членове произвеждат следните животински или растителни продукти: 

         

 • зърнено-житни култури;
 • медицински и етерично-маслени култури;
 • зърнено-бобови култури;
 • технически култури;
 • картофи;
 • мляко;
 • месо;
 • мед;
 • биологично произведени продукти;
 • винено грозде;
 • яйца;
 • биотор от червени калифорнийски червеи;
 • плодове;
 • зеленчуци.
 •  

Помощ ще бъде отпускана и на групи и организации на производители от горския сектор.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100%.

Суми и размер на помощта

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 18 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Финансова помощ е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от пет последователни години от датата, на която групата или организацията на производителите е призната.

Размерът на помощта се изчислява всяка година въз основа на представен бизнес план и се равнява за първата, втората, третата, четвъртата и петата година съответно на 10%, 9%, 8%, 7% и 6% на база годишната продадена продукция от групата/организацията на производителите.

Размерът на помощта за всяка група или организация на производителите е не повече от:

 •   100 000 евро за първата година;
 •   90 000 евро за втората година;
 •   80 000 евро за третата година;
 •   70 000 евро за четвъртата година;
 •   60 000 евро за петата година.

Условия на плащане

Последното плащане се извършва, при условие че има коректно изпълнение на представения и одобрен бизнес план.