НАЦИОНАЛНА СРЕЩА "ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" е домакин на Национална среща "Подхода ЛИДЕР - прилагане, възможности и предизвикателства".

Срещата ще се проведе на 11, 12 и 13 март 2015 г.  в хотел „Каменград, Зала „Асарел“ и се организира от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и Министерство на земеделието и храните.

Основни цели на срещата са:

• Да се представи информация за напредъка по прилагане на стратегиите за местно развитие на финансираните МИГ в Република България;

• Запознаване с резултатите от изпълнението на мерките от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г. към 11.03.2015 г. (информация за напредъка по мерки 41, 431 и 421, данни за усвояването на средства и изпълнение на проекти по СМР);

• Обсъждане на предизвикателствата и възможните решения за изпълнението на мерките от ос 4 до края на програмния период;

• Предоставяне на информация относно прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” и етапа на разработване на ПРСР 2014 – 2020 г.;

Участници ще бъдат:

- Управляващ орган на ПРСР - Държавен фонд „Земеделие”

- Разплащателна агенция

- Представители на НСМ

- Местни инициативни групи

- Представители на местни общности

Пълната програма на срещата, можа да разгледате тук