Новата Наредба 8 за защита на земеделските култури от вредители

Новата Наредба №8 за фитосанитарния контрол ще подобри защитата на земеделските култури от вредители, което ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата растителна продукция, а това ще подобри качеството и безопасността на храните от растителен произход. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева утвърди Наредбата която ще влезе в сила след публикуването и в Държавен вестник, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните. С този нормативен документ се синхронизира българското законодателство с 3 европейски Директиви за растителната защита и контрола над карантинните вредители и отменя досега действащата Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол. Новата наредба е изцяло нов нормативен документ издаден въз основа на приетият миналата година Закон за защита на растенията. 

С нея се уреждат дейностите, които Българската агенция по безопасност на храните - БАБХ осъществява като компетентен държавен орган за осъществяване на фитосанитарния контрол в Република България. Регламентира контролните функции на инспекторите по растителна защита при осъществяване на внос и транзитно преминаване, износ и реекспорт на растения и растителни продукти. Наредбата урежда фитосанитарните мерки, предприемани в случаите на опасност или при установено наличие на карантинни вредители и условията за обезщетение на засегнатите лица, когато има наложени принудителни мерки като унищожаване. Мерките, които се въвеждат в сектор здраве на растенията са в съответствие с Международната конвенция за растителна защита и нормативните актове на Европейския съюз. Актуализират се разпоредби за осъществяване на фитосанитарния контрол, с който се цели да не се въвеждат и да не се разпространяват на територията на Европейския съюз на карантинни вредители по растения и растителни продукти.