ОПИК - BG16RFOP002-1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Декларация условия за кандидатстване

Приложение 2 Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 3.1 Декларация De minimis

Приложение 3.2 De minimis

Приложение_Deklaraciq_MSP

Приложение_Spravka_MSP

Ukazaniq za popalvane

Приложение 5 Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост

Приложение 6 Сравнителен анализ на внедряваната иновация

Приложение 7 Техническа спецификация

Приложение 8 Бизнес план

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 9 Указания за попълване на Е-формуляр.doc

Приложение 10 Критерии и методология за оценка

Приложение 11 Приложение I към ДФЕС

Приложение 12 Приложение КИД_2008

Приложение 13 Съкращения и определения

Приложение14 Списък на общините в обхвата на селските райони

Приложение 15 Формуляр за кандидатстване

Приложение 15A ISIS -2019

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 16 Декларация НСИ

Приложение 17 Декларация нередности

Приложение 18 Заявление за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 19 Заявление за достъп на упълномощено лице до ИСУН

Приложение 20 Административен договор

Приложение 21 Общи условия към договор

Приложение 22 Банкова гаранция

Приложение 23 Указания_ДДС МФ