ОПИК - BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА - ТРЕТИ КРАЕН СРОК

ОБЯВА - ВТОРИ КРАЕН СРОК

ОБЯВА

1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.2 Документи за информация

1.2.1  Приложение А - Критерии и методология за оценка

1.2.2  Финансови ограничения и интензитет на помоща

1.2.3  Приложение Б - Анекс I 

1.2.4  Приложение В - КИД 2008

1.2.5  Приложение Г - Съкращения ОПИК

1.2.6  Приложение P - ДНФ 3/ 23.12.2016 - Указания на Министъра на финансите за третиране на ДДС

1.3 Документи за попълване

1.3.1  Приложение Д - Декларация за минимални помощи

- Приложение Д - Декларация за минимални помощи

- Приложение Д 1 - Декларация за минимални помощи

1.3.2  Приложение Е - Декларация за МСП

- Приложение - Декларация за МСП

- Приложение - Справка за МСП

- Указания за попълване

1.3.3  Приложение Ж - Бизнес план

1.3.4  Приложение З - Декларация условия за кандидатстване

1.3.5  Приложение И - Техническа спецификация

1.3.6  Приложение Й - Декларация ЗУСЕСИВ ПМС 162 - 2018

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1  Приложение К - Декларация за нередности

2.2  Приложение Л - Декларация НСИ

2.3  Приложение М - Банкова гаранция

2.4  Приложение Н - Административен договор - ВОМР - ОПИК

2.5  Прилжение О - Заявление за ръководител

2.6  Приложение П - Заявление за упълномощено лице

2.7  Приложени С - Общи условия