ОПИК - BG16RFOP002-2.081 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП" - ПРИКЛЮЧЕНА

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1

 

ОБЯВА

 

1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.2 Документи за информация

1.2.1 Приложение А - Критерии и методология за оценка

1.2.2 Приложение Б - Анекс I

1.2.3 Приложение В - КИД 2008

1.2.4 Приложение Г - Съкращения ОПИК

1.2.5 Приложение P - ДНФ 3/ 23.12.2016 - Указания на Министъра на финансите за третиране на ДДС

 

1.3 Документи за попълване

1.3.1 Приложение Д - Декларация за минимални помощи 

Приложение Д - Декларация за минимални помощи

Приложение Д 1 - Декларация за минимални помощи

1.3.2 Приложение Е - Декларация за МСП

- Приложение - Декларация за МСП

- Приложение - Справка за МСП

- Указания за попълване

1.3.3 Приложение Ж - Бизнес план

1.3.4 Приложение З - Декларация условия за кандидатстване

1.3.5 Приложение И - Техническа спецификация

1.3.6 Приложение Й - Декларация ЗУСЕСИВ ПМС 162 - 2018

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1 Приложение К - Декларация за нередности

2.2 Приложение Л - Декларация НСИ

2.3 Приложение М - Банкова гаранция

2.4 Приложение Н - Административен договор - ВОМР - ОПИК

2.5 Прилжение О - Заявление за ръководител

2.6 Приложение П - Заявление за упълномощено лице

2.7 Приложени С - Общи условия