ОПРЧР - BG05M9OP001 – 1.26 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Таблица за Административно съответствие и допустимост

1.2 Методика за техническа и финансова оценка

1.3 Методика за финасов капацитет

1.4 Указания ДДС

1.5 Указания за попълване на формуляр

1.6 КИД 2008

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

2.1 Автобиография

2.2 Декларация на кандидата/партньора

2.3 Декларация de minimis 

2.4 Декларация НСИ 

2.5 Формуляр за кандидатстване 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР 

3.1 Административен договор - образец

3.2 Споразумение за партньортство 

3.3 Финансова идентификация

3.4 Декларация произход на финансов принос

3.5 Декларация за нередности

3.6 Заявление - Ръководител

3.7 Заявление - Упълномощено лице

3.8 Декларация ЗДДС

4. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

4.1 Въпроси и отговори към 06.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД НА МИГ № РД 05-37/15.03.2018 г.

Декларациий за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност на комисия за оценка на проектните предложения по процедура BG05M9OP001- 1.026 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“ - 7бр.