ОПРЧР - BG05M9OP001 – 2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ ДО 11.07.2019 г. - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1. Таблица-адм. оценка на съответствието и допустимост

2. Методика_TФО_МИГ редактирана 20.05.2019

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_попълване_формуляр

5. Указания_ДДС

6. Методология заплати

7. Annex_Н_Таблица_възнаграждения

СТРАТЕГИЯ СУ - СТРЕЛЧА

СТРАТЕГИЯ СУ 2016-2020_Панагюрище

Стратегия_соц._услуги_2016_2020_Лесичово

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение II-1_Декларация на кандидата_партньора-община_

Приложение IV- Декларация НСИ

Приложение ІII - Декларация de minimis

Приложение_I_Автобиография

Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Административен договор

Заявление-Ръководител

Заявление-Упълномощено лице

Приложение IX - Декларация за нередности

Приложение VI - Споразумение за партньорство

Приложение_VІI_Финансова идентификация

Приложение_VІIІ_Декларация финансов принос