ОПРЧР - BG05M9OP001 – 2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост“ - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 29.11.2019 г. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ УДЪЛЖЕН СРОК ДО 29.11.2019 г.

 

ОБЯВА  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 24.09.2019 г. 

 

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1_Таблица-адм. оценка на съответствието и допустимост

2_Методика_TФО_МИГ редактирана 20.05.2019

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_попълване_формуляр

5. Указания_ДДС

6. Методология заплати

7. Annex_Н_Таблица_възнаграждения

СТРАТЕГИЯ СУ - СТРЕЛЧА

СТРАТЕГИЯ СУ 2016-2020_Панагюрище

Стратегия_соц._услуги_2016_2020_Лесичово

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение_I_Автобиография

Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

Приложение II-1_Декларация на кандидата_партньора-община_

Приложение ІII - Декларация de minimis

Приложение IV- Декларация НСИ

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Административен договор

Заявление-Ръководител

Заявление-Упълномощено лице

Приложение V - Споразумение за партньорство

Приложение_VI_Финансова идентификация

Приложение_VІІ_Декларация финансов принос

Приложение VIII - Декларация за нередности