ОПРЧР - BG05M9OP001 – 2.088 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ - ПРИКЛЮЧЕНА

НОВА ОБЯВА

 

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

НОВА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

 

 

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1_Таблица-адм. оценка на съответствието и допустимост

2_Методика_TФО_МИГ - 2.088

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_попълване_формуляр

5. Указания_ДДС

6. Методология заплати

7. Annex_Н_Таблица_възнаграждения

СТРАТЕГИЯ СУ - СТРЕЛЧА

СТРАТЕГИЯ СУ 2016-2020_Панагюрище

Стратегия_соц._услуги_2016_2020_Лесичово

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение II-1_Декларация на кандидата_партньора-община_

Приложение IV- Декларация НСИ

Приложение ІII - Декларация de minimis

Приложение_I_Автобиография

Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

Формуляр за кандидатстване

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Административен договор

Заявление-Ръководител

Заявление-Упълномощено лице

Приложение IX - Декларация за нередности

Приложение VI - Споразумение за партньорство

Финансова идентификация

Приложение_VІIІ_Декларация финансов принос