ОПРЧР - BG05M9OP001- 1.039 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” ДО 30.06.2019 г. - ПРИКЛЮЧЕНА