ОПРЧР - BG05M9OP001- 1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” - АКТИВНА ДО 28.02.2020 г.-ПРИКЛЮЧЕНА