ОПРЧР - BG05M9OP001- 2.023 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“- ПРИКЛЮЧЕНА

1. ОБЯВА

 

2. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Таблица за АСД

3.2 Методология за ТФО

3.3 Методика за финансов капацитет

3.4 Указания ДДС

3.5 Указания за попълване на формуляр

3.6 КИД 2008

3.7 Общински план за интегриране на ромите в община Лесичово 2016-2020

3.8 Методология - заплати 2014-2020

3.9 План за действие за интегриране на ромите в община Панагюрище 2018-2020

3.10 Актуализиран план за действие на община Стрелча за интегриране на ромите 2012-2020

 

4. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

4.1 Приложение II-1  - Декларация на кандидата - партньора-община

4.2 Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

4.3 Приложение IV- Декларация НСИ

4.4 Приложение_I_Автобиография

4.5 Приложение III - Декларация de minimis

4.6 Приложение  V - Бюджет

 

 

5. ДОГОВОР

5.1 Административен договор

5.2 Заявление-Ръководител

5.3 Заявление-Упълномощено лице

5.5 Приложение IX - Декларация за нередности

5.6 Приложение_VІI_Финансова идентификация

5.7 Приложение_VІIІ_Декларация финансов принос