Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекологията и климата

Допустими дейности

  • Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност.
  • Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение.
  • Контрол на почвената ерозия.
  • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.