Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Бенефициери

Организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари

Условия за допустимост на бенефициерите

За провеждане на курсове за обучение организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

 
 • да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Науки за земята“. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат съответстващи акредитирани специалности;
 •  да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение, да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат право да обучават по специалности от съответната професия;
 • да са център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение и да имат лиценз за извършване на обучение по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат лиценз за специалности от съответната професия;
 • за специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника организациите, в допълнение към предходните условия,  трябва да имат валидно разрешително от Министъра на земеделието и храните по Наредбата за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.За провеждане на семинари организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:


 • Да отговарят на изискванията за провеждане на курсове
или
 • Да бъдат научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство. Научните институти и опитните станции трябва да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

Допустими дейности

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Курсовете могат да бъдат краткосрочни – с продължителност 30 учебни часа, дългосрочни – с продължителност 150 учебни часа, и специализирани – с продължителност 100 часа, за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Учебната програма на курсовете се разработва от обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. Учебната програма за специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника се разработват в съответствие с националното законодателство.

Подкрепата по мярката не включва курсове за инструктиране или обучение, които са част от стандартни програми или системи за обучение за средни или висши училища.

Семинарите са тематични срещи или форуми, на които се разглежда конкретна тема. В зависимост от програмата по конкретната тема на семинара продължителността на семинарите може да бъде 6 учебни часа, 8 учебни часа или 18 учебни часа. Съдържанието на програмата трябва да съответства на конкретната тема. Продължителността на семинарите се обосновава в зависимост от темата и програмата.

Допустими разходи

 •  Разходи за организирането и предоставянето на обучението.
 •  Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в обучението.

Всички разходи се изплащат на бенефициера по подмярката. При възстановяването на разходите ще се прилага система на ваучери. Ваучерите ще бъдат за всяка допустима дейност по подмярка 1.1. както следва: за курс с продължителност 30 часа, за курс с продължителност 150 часа, за специализиран курс с продължителност 100 часа, за семинар 6 часа, за семинар 8 часа, за семинар 18 часа.

Принципи на оценка

Критериите за оценка ще се базират на следните принципи и характеристики:

 • оценка на опита на организацията в изпълнение на дейности, подобни на дейностите, за които се кандидатства;
 • оценка на квалифициран и редовно обучен персонал на организацията за изпълнение на проекта;
 • оценка на качество на учебната програма;
 • оценка на качеството и опита на преподавателския персонал, който ще бъде пряко ангажиран в осъществяване на конкретните дейности за обучение;
 • оценка на условията за провеждане на обучението.

Общата оценка на един проект ще се оформя от оценка на опита на организацията бенефициер и от средната оценка от всички включени в проекта дейности.

Критерии за оценка

Критерии за оценка на организацията:

 • организацията има опит в участие в системата за учене през целия живот от минимум 3 години;
 • организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми;
 • минимум 50% от постоянния състав от персонала на организацията, ангажиран с предмета на дейност е преминал обучение или е повишил квалификацията си чрез курсове за повишаване на квалификация, или е с магистърска или докторска степен, или е хабилитиран.

Критерии за оценка на всяка дейност – курс или семинар:

 • темата и учебната програма съответстват на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони;
 • лекторите, които провеждат обучението, имат специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието или горите или са с докторска степен или са хабилитирани в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“;
 • базата за провеждане на обучението е оборудвана със съвременни средства и са предвидени форми за онагледяване или практическо обучение.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Суми и размер на помощта

 Същите ще бъдат определени допълнително.