Подмярка 11.1. Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП

Бенефициери

Земеделски стопани:
 • физически лица;
 • юридически лица и еднолични търговци.

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Бенефициерите – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, трябва да са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
 • Бенефициерите по биологично пчеларство и биологично животновъдство се вписват в системата за идентификация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП.
 • Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха, за да кандидатстват за подпомагане за биологично растениевъство.
 • Земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства, за да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство.
 • Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 животински единици, за да кандидатстват за  допълнително подпомагане за биологично животновъдство.

Допустими дейности

 • Бенефициерите по тази мярка могат да кандидатстват за подпомагане по всички дейности от мярка 10 „Агроекология и климат“, с изключение на дейност „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“.

Условия за избор

 • Кандидатите по тази мярка, трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
 • Да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство, получено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство.
 • До края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж кандидатът да е получил сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство.
 • До края на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът да е преминал обучение за биологично земеделие/агроекология или информационна дейност по биологично земеделие/агроекология. За кандидати, които вече са преминали агроекологично обучение по ПРСР 2007 – 2013 г., няма да се изисква повторно преминаване на обучение.
 • Бенефициерите получават допълнително плащане за биологично животновъдство на ха площ в съответствие с броя на отглежданите животни при спазване на съотношението  на отглежданите в стопанството площи с биологични фуражи, ливади и пасища в съотношение от 1 ЖЕ на 1 ха.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.

Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1305/2013, както следва:

 • 600 евро/ха – за едногодишни култури;
 • 900 евро/ха – за многогодишни култури;
 • 450 евро/ха – за друг начин на земеползване.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.