Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

Бенефициери

Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности

Условия за допустимост на бенефициерите

Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“;
 • да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541  „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“;
 • да са научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

Допустими дейности

По подмярката се подпомага  организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското и горското стопанство.

Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия с:

 • представяне на  технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности, като  обработване на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита;
 • техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията;
 • нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни;
 • специални практики,  техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда,  подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика.

Демонстрационните дейности трябва да са осъществени в демонстрационен обект, който може да бъде опитно поле или учебно-опитно поле или лаборатория на научен институт, висше училище или професионална гимназия. Демонстрационните дейности са кратки с продължителност до 3 дни. На един демонстрационен обект може да се организират и провеждат различен вид и брой демонстрационни дейности.

Допустими разходи

 1. Разходи за организирането и предоставянето на обучението.
 2. Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в обучението.
 3. Разходи за инвестиции.

Всички разходи се изплащат на бенефициента по подмярката. При възстановяването на разходите по т. 1 и т.2  ще се прилага система на ваучери. Ваучерите ще бъдат за демонстрационна дейност по подмярка 1.2. В националното законодателство по мярката ще се предвиди максимален брой ваучери за демонстрационни дейности за един земеделски стопанин или горски стопанин за една година.

Разходите за инвестиции по т. 3 могат да включват разходи за закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива.

Разходите за инвестиции ще бъдат допустими за проекти за демонстрационни дейности при следните условия:

 • в проекта се предвиждат минимум 5 демонстрационни дейности;
 • необходимостта от инвестицията се обосновава съобразно условията на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности;
 • подкрепените активи ще се използват за демонстрационни дейности в период от минимум 5 години след одобрението на проекта.

Принципи на оценка

Критериите за оценка ще се базират на следните принципи и характеристики:

 • оценка на опита на организацията в изпълнение на дейности, подобни на дейностите, за които се кандидатства;
 • оценка на квалифициран и редовно обучен персонал на организацията за изпълнение на проекта;
 • оценка на темата на демонстрационната дейност;
 • оценка на качеството и опита на преподавателския персонал, който ще бъде пряко ангажиран в осъществяване на конкретните  демонстрационни дейности;
 • оценка на условията за провеждане на демонстрационните дейности.Общата оценка на един проект ще се оформя от оценка на опита на организацията бенефициер и от средната оценка от всички включени в проекта дейности.

Критерии за оценка

Критерии за оценка на организацията:
 • организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми;
 • организацията е извършвала демонстрационни дейности в областта на земеделието или горите от типа на открити дни, организиране на научно-практически конференции и кръгли маси, участие в изложби, участие в международни проекти с подобна тематика;
 • минимум 50% от постоянния състав на персонала на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си чрез курсове за повишаване на квалификация или е с магистърска или докторска степен, или е хабилитиран.

 

Критерии за оценка на всяка демонстрационна дейност:

 • темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони;
 • лекторите, които провеждат демонстрационната дейност, имат специфичен професионален опит в практическо обучение в областта на земеделието или горите или имат научно-практически разработки в областта на темата на демонстрационната дейност;
 • условията в базата за провеждане на демонстрационната дейност съответстват на темата.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Суми и размер на помощта

Максималният размер на помощта за един бенефициер за периода на прилагане на програмата е 100 000 евро.