Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000

Бенефициери

Физически или юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски площи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими дейности

  • Забрани и режими за дейности в гори, попадащи в обхвата на Натура 2000.

Условия за избор

  • Горските територии трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
  • Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие.

Допустими разходи

  • Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за горски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
  • Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
  • Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/планове за управление на защитените зони, се изчисляват индивидуално за всяка зона.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

  • Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал – пръв одобрен).

Интензитет на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар гора. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1305/2013.

Суми и размер на помощта

Максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години.

Максимум 200 € на хектар на година.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.