Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства

Бенефициери

Организации, които предоставят трансфер на знания чрез посещение на земеделски стопанства

Условия за допустимост на бенефициерите

Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:
 • да отговарят на условията за допустимост по подмярка 1.1;
 • да бъдат неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на опазване на околната среда.

Допустими дейности

По подмярката се подпомага  организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства.

Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците в областта, например на:

 • биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;
 • използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;
 • използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини;
 • технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

Продължителността на посещенията на земеделски стопанства трябва да отговаря на условията на Делегиран акт на Комисията …..

Изборът на стопанството се обосновава в проекта на обучаващата организация, като подробно се описват задачите, практиките и обектите за представяне при посещението. Посещенията трябва  да са фокусирани в един тематичен проблем, като се прилага методът „преподаване-учене“ – стопанинът, собственик на стопанството, в което се прави посещението, представя и демонстрира пред земеделските стопани, участващи в посещението, практическа дейност или техника или оборудване с помощта на водещ от обучаващата организация. Предвижда се дискусия с участниците в посещението и обмяна на опит.

Допустими разходи

 • Разходи за организирането на трансфера на знания чрез посещения на стопанства.
 • Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в посещенията на земеделски стопанства.

    

Всички разходи се изплащат на бенефициента по подмярката. При възстановяването на разходите ще се прилага система на ваучери. Ваучерите ще бъдат за посещение на земеделски стопанства по подмярка 1.3. В националното законодателство по мярката ще се предвиди максимален брой ваучери за посещение на земеделско стопанство за един земеделски стопанин за една година.

Принципи на оценка

Критериите за избор ще се базират на следните принципи и характеристики:
 • оценка на опита на организацията в изпълнение на дейности, подобни на дейностите, за които се кандидатства;
 • оценка на квалифициран и редовно обучен персонал на организацията за изпълнение на проекта;
 • оценка на темите на посещенията в земеделски стопанства;
 • оценка на условията за провеждане на посещенията в земеделски стопанства.

Общата оценка на един проект ще се оформя от оценка на опита на организацията бенефициер и от средната оценка от всички включени в проекта дейности.

Критерии за оценка

Критерии за оценка на организацията:
 • организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми;
 • организацията е организирала подобни дейности в областта на земеделието или горите от типа на обмяна на опит, открити дни, организиране на научно-практически конференции и кръгли маси, участие в изложби, участие в международни проекти с подобна тематика;
 • персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си чрез курсове за повишаване на квалификация или е с магистърска или докторска степен, или е хабилитиран.

Критерии за оценка на всяка демонстрационна дейност:

 • темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони;
 • управителят на стопанството, в което се извършва посещението, има специфичен професионален или практически опит в областта на земеделието;
 • условията в стопанството, в което се извършва посещението, съответстват на темата.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Суми и размер на помощта

Максималният размер на помощта за един бенефициер за периода на прилагане на програмата е 50 000 евро.