Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони

Допустими дейности

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия за избор

Планинските райони са землища, които са:
  • със средна надморска височина минимум 700 м.; 
  • със среден наклон на терена минимум 20%;
  • със средна надморска височина между минимум 500 м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;
  • хомогенизират се землища и група землища, съседни на планинските, на които  минимум 90% от землищната граница граничи с планински землища. Групата от землища, които се хомогенизират, са с обща площ, по-малка от средната площ на землище в страната.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Диференцираните нива на плащания в планинските райони в зависимост от размера на стопанството са следните:
  • от 0,0 до 50,0 ха                         – 130 евро/ха;
  • за частта над 50,0 до 100,0 ха  –  70 евро/ха;
  • за частта над 100, ха                 –  30 евро/ха.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.