Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения

Допустими дейности

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия за избор

  • Всяко землище (LAU2) е оценено спрямо средно претеглената категория на земята му от 1 (висока) до 10 (ниска). Като „други“ необлагодетелствани райони се определят землища със средно претеглена категория на земеделската земя от 6-та до 10-та категория.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Диференцираните нива на плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони, в зависимост от размера на стопанството са следните:
  • от 0,0 до 50,0 ха                       –  70 евро/ха;
  • за частта над 50,0 до 100,0 ха  –  30 евро/ха;
  • за частта над 100,0 ха              – 15 евро/ха.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.