Подмярка 13.3. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в райони със специфични ограничения

Допустими дейности

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.