Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

Бенефициери

Оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект.

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Допустими за подпомагане по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Юридическата форма на оперативните групи ще бъде посочена в националния акт за прилагане на мярката.
 • Оперативната група се създава от минимум два субекта, които са организации от следния вид:

- научен институт, с предмет на изследователска дейност в областта на селското стопанство, водите или храните, или висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по области на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина” или „Науки за земята“;

- неправителствена организация в предмет на дейност в областта на селското стопанство, водите или храните;

- земеделски стопанин или земеделски стопани;

- МСП в областта на  преработката на храни;

- консултантска организация с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните.

 • Оперативната група на ЕПИ съставят план, който съдържа минимум следните елементи:

- описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява;

- описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на производителността и устойчиво управление на ресурсите;

- описание на системата за разпространение на резултатите;

- анализ и представяне на възможните рискове при изпълнение на иновативния проект по отношение на  очакваните резултати.

 • При изпълнението на иновативния проект оперативната група:

- взема решения за разработването и изпълнението на иновативни действия; и

- изпълнява иновативни действия чрез дейностите, допустими за финансиране по подмярката.

Допустими дейности

 • Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Оперативните групи се създават от заинтересовани страни, които могат да бъдат земеделски стопани, изследователи, консултанти и предприятия, които са заети в сектора на селското стопанство и храните и които имат отношение към постигането на целите на ЕПИ, посочени в член 56 на Регламент(ЕС) № 1305/2013. 
 • Оперативните групи се създават като организации с определена цел за изпълнение на конкретен иновативен проект за конкретен период на действие. Оперативните групи на ЕПИ определят вътрешни процедури, които гарантират прозрачност на тяхната дейност и вземане на решение, и избягват ситуации на конфликт на интереси.
 • По иновативните проекти може да се изпълняват следните примерни действия: 

  - въвеждане в практиката на резултати от научно-изследователски проект; 

  - адаптиране на съществуващ продукт, практика или технология в конкретни условия, в които не са прилагани;

  - изпитвания на нов метод за анализ или мониторинг или оценка на продукти, процеси, практики или технологии в конкретни условия и др.; 

  - прилагане на иновативни практики - нови сортове адаптирани към климатичните промени, методи за намаляване на ефекта от климатичните промени върху земеделските дейности и др. в условията на земеделски стопанства.

 • Конкретните иновативни проекти трябва да бъдат в областта на един от следните приоритети:

   - повишена селскостопанска производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите;

   - биоразнообразие, екосистемни услуги и функционалност на почвите;

   - качество и безопасност на храните и здравословен начин на живот;

   - ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

 • Разходи за проучвания на съответния район, проучвания за техническа осъществимост на иновативния проект по плана на оперативната група – на базата на проучванията ще се разработи финансов план(бюджет), който е свързан с преките разходи за изпълнение на конкретен иновативен проект.
 • Разходи за стимулиране на интерес в съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на иновативен проект, който да бъде осъществен от оперативна група на ЕПИ – в тези разходи може да се включват разходи за пътуване на членове на оперативната група в съответния район, разходи за провеждане на разяснителни срещи за представяне на иновативния проект с цел привличане на участници.
 • Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – тук може да се включват разходи за логистика на дейността на оперативна група на ЕПИ, разходи за заплати на координатор и сътрудници по изпълнение на иновативния проект на оперативната група на ЕПИ, разходи за командировки, разходи за материали.
 • Преки разходи за изпълнение на конкретни иновативни проекти на оперативните групи на ЕПИ, свързани с изпълнението на иновативния проект, в т.ч. изпитвания – тези разходи се извършват на базата на съставен финансов план (бюджет).
 • Разходи за дейности за популяризиране – разходите могат да включват разходи за организиране на семинари,  за публикации, за отпечатването на брошури и други форми за представяне на дейността на оперативната група, на предмета на иновативния проект, на резултати от иновативния проект.Иновативните проекти ще се осъществяват на етапи. Етапите се представят от оперативната група, като трябва да има минимум две фази – подготвителна и същинска. В рамките на подготвителната фаза се подготвя и разработва финансовия план за изпълнение на същинската фаза. Текущите разходи и разходите за популяризиране се отнасят за всички фази.

 

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Критерии за оценка

 • Оценка на състава на оперативната група по ЕПИ – ще се дава приоритет на оперативни групи, в състава на които е включен научен институт или висше училище.
 • Оценка на качеството на иновативния проект и съответствие с приоритетните области и приоритетите на ЕС за развитие на селските райони и целите на ЕПИ – ще се дава приоритет на иновативни проекти, в които са включени резултати от научно-изследователски проекти.
 • Оценка на значението на предмета и резултатите от иновативния проект за широк кръг заинтересовани страни, земеделски стопанства или МСП.
 • Оценка на системата за разпространение на резултатите.

 

Ще бъде определен минимален брой точки, който трябва да бъде постигнат за всяка оперативна група на ЕПИ за да бъде квалифицирана за подкрепа.

Процесът на избиране на оперативни групи на ЕПИ с иновативни проекти за финансиране ще се осъществява с публични обяви.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта за всички категории допустими разходи по подмярката  е 100 %.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.