Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с ра

Бенефициери

Юридически лица, обединяващи участници, които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието на къси вериги на доставки или местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Специфичните характеристики на късите вериги на доставки ще бъдат допълнително уточнени в делегиран акт на Комисията в съответствие с член 83 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
 • В същия делегиран акт ще се определят и характеристиките, които правят местните пазари допустими за подпомагане.
 • Условията за допустимост ще се разработят след публикуване на горе цитирания делегиран акт на Комисията.

Допустими дейности

 • Подкрепата се предоставя за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Къси вериги на доставки

 • Подпомагане се предоставя само в случай, че веригите на доставки включват не повече от един посредник между селскостопанския производител и потребителя. „Посредник” е субект, който изкупува продукция от селскостопанския производител с цел продажбата й. В контекста на горепосоченото посредник в къса верига на доставки  може да бъде или търговец на дребно или преработвател, в случай че е купил продуктите от селскостопански производител, придобивайки по този начин контрол над тях, но не и ако селскостопанският производител е запазил контрол върху продукта по време на преработката му и е определил продажната му цена след това. Специфичните характеристики на късите вериги на доставки ще бъдат допълнително уточнени в делегиран акт на Комисията в съответствие с член 83 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Местни пазари

 • В същия делегиран акт ще се определят и характеристиките, които правят местните пазари допустими за подпомагане.
 • В случай, че местните пазари ползват единствено къси вериги на доставки предоставянето на подпомагане се определя от изискването да са изпълнени условията, свързани с късите вериги на доставки. Няма да се изисква да са изпълнени допълнителни условия, свързани конкретно с „местните пазари”.
 • В случай, че местният пазар не се изгражда единствено от къси вериги на доставки за да е допустим за подпомагане трябва да са изпълнени следните условия:
        - дейностите по преработка и продажба към крайния потребител се извършват в радиус от 60 км от стопанствата на земеделските стопани, от които произлизат продуктите, които са включени в списъка на местния пазар(разстоянието се определя от населеното място на местния пазар до стопанствата по националната или общинска пътна мрежа), или

          - дейностите по преработка и продажба към крайния потребител се извършват за стопанствата на земеделските стопани на територията на  планинска географска област.
 • В допълнение към посочените условия подпомагането за дейности на местно равнище за популяризиране е допустимо, ако се отнася за конкретна к   в тяхната „цялост”, а не за ограничен брой отделни продукти, произхождащи от тях
 • За да са допустими за подпомагане рекламните материали трябва да изпълняват минимум следните условия:

         - да уведомяват потенциалните потребители, че дадена къса верига на доставки или местен пазар съществуват;

         - да представят ползите от покупките чрез конкретна къса верига на доставки или от конкретен местен пазар;

         - подпомагането за популяризиране е част от проект за развиване на конкретна верига на доставки или развиването на конкретен местен пазар.

 • За получаване на подкрепа от участниците в сътрудничеството се разработва колективен териториален проект. В проекта се посочва следното:

          - вид на сътрудничеството – в съответствие с условията на подмярката;

          - брой и вид на участниците в сътрудничеството;

          - дейности и териториален обхват;

          - продукти, включени в предмета на сътрудничеството – задължително, попадащи в Анекс 1 на ДФЕС;

          - бизнес план за реализиране на сътрудничеството;

          - инвестиционен план за осъществяване на сътрудничеството;

          - план за популяризиране.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

 • Разходи за проучвания на съответния район, проучвания за техническа осъществимост и съставяне на бизнес план.
 • Разходи за стимулиране на интерес в съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на колективен териториален проект.
 • Текущи разходи във връзка със сътрудничеството.
 • Преки разходи за изпълнение на конкретния инвестиционен план, свързан с изпълнението на колективния териториален проект.
 • Разходи за дейности за популяризиране.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително. 

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.