Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Бенефициери

Местни групи за действие, местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Операциите са в съответствие с Регламент (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие.

Допустими дейности

 • Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

Условия за избор

 • Операциите са в съответствие с Регламент (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие.
 • Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими разходи

 • Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 и 46 от Регламент (EC) за ЕЗФРСР.
 • Всякакви други операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент (EC) за ЕЗФРСР и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Критерии за оценка

 • Принципите по отношение на определянето на критерии за подбор за проекти към стратегиите се определят от местните групи за действие и се одобряват от УО по време на процедурата за избор на МГД.
 • Изборът на проекти от МГД следва да се основава на документирана оценка, която показва обоснованост и безпристрастност на решението по отношение на приложимите критерии за съответствие.
 • Изборът следва да е публичен (например чрез публикуване на протоколите от заседанията за избор на проекти на сайта на МГД, на информационни табели, информация чрез местни медии и др.).

Интензитет на помощта

 • До 100% в зависимост от конкретните дейности и мерките, по които се финансират проектите към стратегиите и приложимия режим на държавна помощ.
 • Местните групи за действие имат възможност да предлагат различен интензитет по мерките в тяхната стратегия.
 • При определяне на интензитета, следва да се вземат предвид следните критерии: общ интерес, вид на бенефициента, обществен достъп до резултатите от операцията, иновативни характеристики на проекта на местно ниво и наличния бюджет.
 • За мерки от стратегията, които са включени и в ПРСР интензитетът няма да надвишава определения за съответната мярка.
 • За мерки от стратегията, които не са включени в ПРСР, но са част от Регламент (EC) за ЕЗФРСР интензитетът е в съответствие с определения за съответната мярка.
 • За мерки от стратегията, които не са включени в ПРСР и не са част от Регламент на Съвета (EC) относно ЕЗФРСР интензитетът се определя в зависимост от бенефициента (публично или частно лице) и вида на инвестициите по проекта (генериращ или негенериращ приходи).

Суми и размер на помощта

Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.